Algemene betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden Berenlopers.nl

U betaalt aan onderstaande Ontvangende partij:

Eenmanszaak Alex Hamstra, gevestigd te Midsland, kantoorhoudende te Midsland aan de Heereweg 6, (postcode 8891 HS), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57299943, hierna verder te noemen: Berenlopers.nl.

E-mail: info@berenlopers.nl

Artikel 1. Definities

Betalingsformulier: middel om online een betaling te doen aan Berenlopers.nl.

Betalende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Berenlopers.nl via de beveiligde betalingsomgeving van Mollie, een betaling doet aan Berenlopers.nl.

Online betalen: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Berenlopers.nl middels de beveiligde betalingsomgeving van Mollie aan Berenlopers.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden en Algemene Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online betaling aan Berenlopers.nl.

De betalende partij stemt, door online te betalen, in met deze Algemene Betalingsvoorwaarden en de Algemene voorwaarden.

Berenlopers.nl behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en algemene betalingsvoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Betalende Partij

De Betalende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online betalingen via het betalingsformulier van veertien (14) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de betalende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan info@berenlopers.nl.

Artikel 3. Rechten Berenlopers.nl

Een betaling aan Berenlopers.nl verschaft de betalende partij geen rechten over de foto’s en overige inhoud van Berenlopers.nl. De rechten blijven te allen tijde bij Berenlopers.nl en haar licentiegevers.

Online betalingen komen ten goede aan Berenlopers.nl.

Berenlopers.nl is volledig vrij in het bestemmen van deze online betalingen overeenkomstig haar doelstellingen.

Artikel 4. Plichten Berenlopers.nl

Berenlopers.nl neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online betalingen en zorgt voor een veilige web omgeving.

Alle personen die namens Berenlopers.nl bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 5. Plichten betalende partij

Om online een betaling te kunnen doen dient de betalende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een betalende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online betaling via een van de ouders of verzorgers te geschieden.

De betalende partij geeft de correcte naam en identiteit op.

De betalende partij verricht uitsluitend betalingen met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Berenlopers.nl doet aangifte bij de politie indien de betalende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, betalingen verricht.

De betalende partij ziet erop toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de betaling, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

Berenlopers.nl verwerkt de door de betalende partij aan Berenlopers.nl verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.

Deze persoonsgegevens worden door Berenlopers.nl verwerkt ten behoeve van het aangaan van betalingen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De betalende partij heeft het recht te controleren of de door Berenlopers.nl geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Berenlopers.nl heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de betalende partij te verzoeken.

Artikel 7. Cookies
Berenlopers.nl maakt gebruik van cookies op haar website. Zie het privacy beleid voor meer informatie hierover.

Artikel 8. Slotbepalingen

De disclaimer en het privacy statement die Berenlopers.nl hanteert zijn onverkort van toepassing.

Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Groningen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 06-05-2021.