Advertentievoorwaarden Berenlopers.nl

Algemene Advertentievoorwaarden Berenlopers.nl per 14-12-2015.

1. Definities

In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:

Berenlopers.nl:
de eigenaar en exploitant van de website Berenlopers.nl.

Opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, die voor zichzelf of in opdracht van een ander opdracht verleent aan Berenlopers.nl tot het doen plaatsen van advertenties op de website van Berenlopers.nl.

Overeenkomst:
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Berenlopers.nl, op basis waarvan Opdrachtgever op basis van overeengekomen voorwaarden gerechtigd is advertenties te doen plaatsen op de website van Berenlopers.nl.

2. Toepassing voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aanbieding van advertentieruimte op de website van Berenlopers.nl en maken integraal deel uit van de door Opdrachtgever met Berenlopers.nl ter zake af te sluiten advertentiecontracten.

Behoudens indien en voor zover Berenlopers.nl expliciet andersluidende bepalingen dan wel algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft aanvaard, gelden slechts de algemene voorwaarden van Berenlopers.nl en worden algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend en stemt ermee in dat aanvullend op de inhoud van deze advertentievoorwaarden de Nederlandse Reclame Code van toepassing is alsmede de Regelen voor het Advertentiewezen en het zogenaamde IAB-convenant (convenant over de regelen bij de in- en verkoop van digitale reclameruimte).

Indien en voor zover vast komt te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt dan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De geldigheid van de overige bepalingen blijft tevens onverlet.

Berenlopers.nl is gerechtigd de inhoud van deze algemene advertentievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een dergelijk geval zal Opdrachtgever tijdig en schriftelijk worden geïnformeerd over dergelijke wijzigingen. Met het blijven afnemen van advertentieruimte door de Opdrachtgever na wijziging en kennisgeving van de algemene voorwaarden, wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk binnen 10 werkdagen na de datum van kennisgeving bezwaar heeft aangetekend.

3. Aanbod en aanvaarding; overeenkomst

Alle aanbiedingen van Berenlopers.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld in de aanbieding. Overeenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke opdrachtbevestiging door Berenlopers.nl dan wel op het tijdstip dat Berenlopers.nl tot uitvoering van enige opdracht is overgegaan. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat er voldoende advertentieruimte beschikbaar is op Berenlopers.nl op het moment van opdrachtverlening.

4. Voorwaarden uitvoering advertentieplaatsingen

De door Opdrachtgever opgegeven plaatsingsdata gelden als verzoek/indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen. Opdrachtgever is gehouden bij aanvang van de plaatsing van advertenties op de website controle uit te oefenen en eventuele tekortkomingen direct en schriftelijk kenbaar te maken aan Berenlopers.nl, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de betreffende plaatsing en uitvoering zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

Indien Opdrachtgever een onvolkomenheid in de advertentieplaatsing op Berenlopers.nl ter zake tijdig aangeeft, zal Berenlopers.nl zich inspannen om de onvolkomenheid zo spoedig mogelijk op te lossen. Berenlopers.nl is gerechtigd in geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder technische problemen, de advertentieplaatsing uit te stellen c.q. op te schorten. In geval van uitstel c.q. opschorting van advertentieplaatsingen zal Opdrachtgever in beginsel gerechtigd zijn om van Berenlopers.nl alsnog te verlangen de advertenties op een later tijdstip te doen plaatsen, zonder verder enige andere gehoudenheid van Berenlopers.nl.

5. Weigering van advertenties; wijziging

Berenlopers.nl is gerechtigd – ook bij een lopend contract – bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties om haar moverende redenen te weigeren dan wel plaatsing op te schorten. Zulks kan onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Berenlopers.nl. Berenlopers.nl behoudt zich tevens het recht voor om tekst en/of vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden/zijn aangeboden, naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

6. Contracttermijn; beëindiging

De afspraken tussen Opdrachtgever en Berenlopers.nl worden aangegaan voor de in de Overeenkomst vermelde looptijd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk beding omtrent de contracttermijn wordt een contracttermijn van twaalf achtereenvolgende maanden geacht te zijn overeengekomen.

Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst tegen het einde van de looptijd schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever heeft tot 1 dag voor het verlopen van de termijn de mogelijkheid om de overeenkomst te verlengen met 1 jaar tegen de op dat moment geldende tarieven/prijzen. Vraagt de Opdrachtgever geen verlenging aan dan komt de overeenkomst te vervallen op de aangegeven datum in het contract.

Ieder partij is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en tussentijds schriftelijk te doen beëindigen, indien de andere partij ondanks schriftelijke aanmaning haar contractuele verplichtingen niet (meer) nakomt, de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel surseance van betaling is aangevraagd dan wel op het vermogen van de andere partij beslag is gelegd, zonder dat sprake is van (uitzicht op) opheffing daarvan.

7. Tarieven; tariefsaanpassing; betaling

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven gebaseerd zijn op de actuele, van toepassing zijnde tarieven ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Berenlopers.nl is gerechtigd per 1 januari van enig volgend jaar dan wel na afloop van enige contractstermijn haar tarieven aan te passen. Tariefsaanpassing zal in een dergelijke geval adequaat worden kenbaar gemaakt. In bijzondere gevallen is Berenlopers.nl tevens gerechtigd tarieven tussentijds in redelijke mate aan te passen. Mits zulks adequaat wordt toegelicht.

Ingeval van prijsverhoging na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor de uitvoering daarvan heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door een daartoe strekkend aangetekend schrijven. Dit dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht van de verhoging van het tarief en/of de prijs te gebeuren, waarbij de Opdrachtgever op basis van de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende tarieven en/of prijzen dient te vergoeden, hetgeen Berenlopers.nl op basis van een gesloten overeenkomst reeds heeft uitgevoerd.

Vanaf de datum van aangaan van de Overeenkomst is Berenlopers.nl gerechtigd de Opdrachtgever te factureren ter zake de te plaatsen advertenties. Berenlopers.nl is – ongeacht de overeengekomen betalingscondities – te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de voor plaatsing opgegeven advertenties te vorderen.

Behoudens indien en voor zover schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Ingeval van niet of niet tijdige betaling Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het verschuldigde bedrag vanaf het moment van afloop van de betalingstermijn. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle (buiten)gerechtelijke proces- in incassokosten te vergoeden aan Berenlopers.nl. De (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag echter met een minimum van € 120,–.

8. Reclamatie

Ingeval Opdrachtgever niet ten minste 14 dagen na dagtekening van de factuur dan wel de eerste dag van plaatsing van de advertentie gereclameerd heeft omtrent uitvoering door Berenlopers.nl, wordt Opdrachtgever geacht een en ander te hebben goedgekeurd. Ingeval Opdrachtgever tijdig reclameert ter zake een en ander, dient hij schriftelijk onder opgave van aard en gronden van de klacht zijn klachten te specificeren, bij gebreke waarvan hij geen beroep kan doen op de in de reclamatie aangegeven klachten.

9. Aansprakelijkheid

Indien komt vast te staan dat Berenlopers.nl aansprakelijk is vanwege het toerekenbaar niet, niet tijdig of niet juist uitvoeren van advertentieplaatsingen, is haar aansprakelijkheid te allen tijde en met inachtneming van het hierna volgende beperkt tot het bedrag waarvoor de opdracht dan wel het niet of niet juist uitgevoerde deel/periode van de opdracht is aangenomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Berenlopers.nl. De aansprakelijkheid van Berenlopers.nl is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Berenlopers.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, winstderving of gevolgschade.

Berenlopers.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties inclusief foto- en/of ander beeldmateriaal. Opdrachtgever vrijwaart Berenlopers.nl in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de plaatsing van advertentie voortvloeien. Het risico voor fouten in relatie tot de wijze van terbeschikkingstelling van het advertentiemateriaal en het daartoe gehanteerde communicatiekanaal liggen bij Opdrachtgever.

10. Overmacht

Alle situaties van overmacht ontslaan Berenlopers.nl van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.

11. Aanlevering materiaal

Opdrachtgever verplicht zich zorg te dragen voor tijdige aanlevering van het advertentiemateriaal, overeenkomstig de aanwijzingen van Berenlopers.nl. Als naar het oordeel van Berenlopers.nl het advertentiemateriaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is ontvangen, vervalt voor de Opdrachtgever het recht op plaatsing, zulks onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om te voldoen aan de overeengekomen financiële verplichtingen.

12. Intellectuele eigendom

Opdrachtgever garandeert Berenlopers.nl dat door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de door Opdrachtgever verstrekte advertentiemateriaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden ter zake rechten die derden kunnen gelden krachtens de Auteurswet en/of andere regelingen op het gebied van intellectuele eigendom dan wel gebaseerd zijn op onrechtmatig handelen. Opdrachtgever vrijwaart Berenlopers.nl zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken ter zake.

13. Overige bepalingen

Berenlopers.nl is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit hoogde van deze overeenkomst over te dragen aan derden, mits Berenlopers.nl Opdrachtgever daaromtrent tijdig en schriftelijk op de hoogte zal stellen en uitvoering van de overeenkomst gewaarborgd blijft.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen, die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst dan wel deze algemene voorwaarden zullen door partijen in eerste instantie op minnelijke wijze worden opgelost, al dan niet door middel van inschakeling van een NMI- mediator, onverlet het recht van iedere partij om te allen tijde het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Groningen.

Laatste update: 14-12-2015